مستندات API

نکته: لطفا با دقت دستورات API را مطالعه کنید. این تنها راه پاسخگویی از طریق API به شما است.

HTTP Method POST
فرمت پاسخ Json
API URL https://smm.robostas.ir/api/v1
API Key 0

ثبت سفارش جدید

Parameter توضیحات
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
runs (optional) Runs to deliver
interval (optional) Interval in minutes
Parameter توضیحات
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
Parameter توضیحات
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
comments Comments list separated by \r\n or \n
Parameter توضیحات
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
usernames Usernames list separated by \r\n or \n
hashtags Hashtags list separated by \r\n or \n
Parameter توضیحات
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
usernames Usernames list separated by \r\n or \n
Parameter توضیحات
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
hashtag Hashtag to scrape usernames from
Parameter توضیحات
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
username URL to scrape followers from
Parameter توضیحات
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
comments Comments list separated by \r\n or \n
Parameter توضیحات
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
Parameter توضیحات
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
username Username of the comment owner
Parameter توضیحات
key Your API key
action add
service Service ID
username Username
min Quantity min
max Quantity max
delay Delay in minutes. Possible values: 0, 5, 10, 15, 30, 60, 90
expiry (optional) Expiry date. Format d/m/Y

Example response:

{
 "status": "success",
 "order": 32
}

              

وضعیت سفارش

Parameter توضیحات
key کلید API شما
action status
order شماره سفارش

Example response:

{
 "order": "32",
 "status": "pending",
 "charge": "0.0360",
 "start_count": "0",
 "remains": "0"
}

              

وضعیت سفارشات

Parameter توضیحات
key کلید API شما
action status
orders Order IDs separated by comma (array data)

Example response:

 {
   "12": {
     "order": "12",
     "status": "processing",
     "charge": "1.2600",
     "start_count": "0",
     "remains": "0"
   },
   "2": "Incorrect order ID",
   "13": {
     "order": "13",
     "status": "pending",
     "charge": "0.6300",
     "start_count": "0",
     "remains": "0"
   }
 }

              

لیستهای سرویس ها

Parameter توضیحات
key کلید API شما
action services

Example response:

[
 {
   "service": "5",
   "name": "Instagram Followers [15K] ",
   "category": "Instagram - Followers [Guaranteed\/Refill] - Less Drops \u2b50",
   "rate": "1.02",
   "min": "500",
   "max": "10000"
   "type": default
   "desc": usernames
   "dripfeed": 1
 },
 {
   "service": "9",
   "name": "Instagram Followers - Max 300k - No refill - 30-40k\/Day",
   "category": "Instagram - Followers [Guaranteed\/Refill] - Less Drops \u2b50",
   "rate": "0.04",
   "min": "500",
   "max": "300000"
   "type": default
   "desc": usernames
   "dripfeed": 1
 },
 {
   "service": "10",
   "name": "Instagram Followers ( 30 days auto refill ) ( Max 350K ) (Indian Majority )",
   "category": "Instagram - Followers [Guaranteed\/Refill] - Less Drops \u2b50",
   "rate": "1.2",
   "min": "100",
   "max": "350000"
   "type": default
   "desc": usernames
   "dripfeed": 1
 }
]

              

موجودی

Parameter توضیحات
key کلید API شما
action balance

Example response:

 {
   "status": "success",
   "balance": "0.03",
   "currency": "USD"
 }

              
تماس با ما